Autumn in BorshamChris Whitelaw.jpg

Boirseam Road in Autumn

Photo courtesy of Chris Whitelaw